Regulamin Centrum Szkoleniowego

& 1
Organizator szkoleń

Organizatorem szkoleń jest firma VANITE Medical Center s.c. M. Desperat i M. Cząstkiewicz z siedzibą w 54-029 Wrocław, ul. Złotnicka 4e  Nip 8971792864 Regon 022268286 wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.02/00152/2017, Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

& 2
Uczestnicy szkolenia

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba spełniająca określone wymagania dla danego szkolenia.

& 3
Warunki zapisu na szkolenia

Dokonanie zgłoszenia i rezerwacja terminu szkolenia następuje:

  • osobiście:  54-029 Wrocław, ul. Złotnicka 4e
  • telefonicznie:  730 007 003
  • e-mailowo :  szkolenia@vanite.pl
  • przez stronę internetową www.vanite.pl poprzez zakładkę Kontakt

Warunkiem rezerwacji szkolenia jest wpłata zadatku na poczet szkolenia w wysokości 20% kwoty szkolenia na konto organizatora:

VANITE Medical Center s.c. M. Desperat i M. Cząstkiewicz
54- 029 Wrocław, ul. Złotnicka 4e

numer konta bankowego:
przelewy krajowe:   80114020170000430213051772
przelewy z zagranicy:  BREXPLPWMUL  PL80 1140 2017 0000 4302 1305 1772

w terminie podanym przez Organizatora. Pozostała część należności gotówką w dniu szkolenia lup przelewem przed rozpoczęciem szkolenia. Z chwilą rezerwacji szkolenia istnieje możliwość zapłaty przelewem całej kwoty za szkolenie.

Brak uiszczenia wpłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.

Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

& 4
Zmiana lub rezygnacja ze szkolenia

Zmiana terminu szkolenia możliwa osobiście, e-mailem lub telefonicznie.
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić , nie później niż 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 7 dni kwota wpłacona jako zadatek na szkolenie nie zostanie Uczestnikowi zwrócona.

Organizator zastrzega sobie prawo   do zmiany terminu bądź odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora. Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

& 5
Informacje dotyczące szkolenia

Na szkoleniu obowiązuje biały fartuch kosmetyczny (zapewnia Organizator szkolenia).

Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkolenia poprzez filmowanie i fotografowanie na co Uczestnik szkolenia wyraża zgodę.

Każde pozytywnie zakończone  szkolenie potwierdzone jest uzyskaniem certyfikatu oraz zaliczeniem testu wiedzy.

Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora.

& 6
Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

Zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz.833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody,  dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.

& 7
Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej w terminie do  14 dni od daty zakończenia szkolenia. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 10 dni roboczych od daty jej otrzymania.

& 8
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.